100NET

לוח מודעות לקניה ומכירה של ני״ע

  • 25 שנות ניסיון
  • איסוף ופיזור חבילות מהמוסדיים
  • שירות מיוחד לבעלי ענין
  • מאגרי מידע עשיר
  • קשר יומי עם מרבית פעילות השוק

לניהול שיחת וואטסאפ עם חדר מסחר מאה-נט

054-3336777

קבוצת מאה מרכז למסחר בני"ע - תקנון האתר

תקנון האתר

  תנאי שימוש באתר www.100.net.co.il

 
1.     כללי
אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר 100net.co.il, המאפשר לך לפרסם הצעות קנייה ומכירה של ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, ולצפות בהצעות שפרסמו אחרים.

השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן.

אנא קרא תנאים אלה בעיון. על ידי כניסתך לאתר הנך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.

אתר זה מהווה "לוח מודעות" המאפשר להפגיש קונים מרצון עם מוכרים מרצון של ניירות ערך לצורך ביצוע עסקות בניירות ערך, כהגדרת מונחים אלה להלן. ההתקשרות בעסקות וביצוען, לרבות סליקתן בבורסה, תיעשה על ידי הצדדים לכל עסקה באמצעות חברי הבורסה. לא ניתן לבצע עסקות באמצעות האתר.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

 2.     הגדרות
בתקנון זה: 
"האתר" - אתר האינטרנט שכתובתו - www.100net.co.il לרבות כל חלק ממנו;
"החברה" - מאה-נט בע"מ, בעלת האתר; 
"חדר מסחר לפעילי אינטרנט" – שירות תיווך בעסקאות על בסיס ההצעות המתפרסמות באתר, שניתן על ידי החברה או מי מטעמה. 
"קבוצת מאה" - החברות המהוות חלק מקבוצת מאה - ובכללן החברה, מאה נט בע"מ, מאה העברות שליטה בע"מ - המפעילות חדרי מסחר לביצוע עסקות בניירות ערך.
"צופה" - כל אדם או גוף היוצר קשר עם האתר ו/או העושה שימוש באתר.
"פעיל מורשה" - משתמש  שאושר ע"י החברה לפעול באתר, באמצעות שם משתמש וסיסמה.
"הבהרות לפעילות באתר" – דרישות ומגבלות לגבי דרך הפעילות באתר, המהוות חלק מתקנון האתר ויתפרסמו באתר עצמו. במקרה של סתירה, האמור בתקנון גובר. 
"הבורסה" - הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
"ניירות ערך" - ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה, לרבות ניירות ערך שהמסחר בהם אינו מתקיים במועדים הרלוונטיים, מסיבה כלשהי .
"תכנים" - מידע, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכיוצ"ב תכנים שיועמדו לרשות המשתמשים.
"ספקי מידע" - גופים המספקים מידע לחברה לשימוש באתר.

3.     מטרות האתר
מטרות האתר הן:
3.1.     לספק לפעילי שוק ההון כלי לקידום עסקות קניה ומכירה של ניירות ערך באופן עצמאי, לצד ובנוסף לחדרי 
            המסחר שמפעילה קבוצת מאה לתווך בעסקאות ני"ע. 
3.2.      לשמש מקור מידע אודות קבוצת מאה, הפעילויות והשירותים הניתנים על ידיה.

 4.     הצטרפות כפעיל מורשה

4.1.     המעוניין להצטרף כפעיל מורשה ימלא בקשת הרשמה לאתר וכן יצהיר ו יאשר כי קרא את התקנון, 
            הבין את תוכנו והוא מסכים להוראותיו.
4.2.     רשאים להגיש בקשות להירשם כפעיל מורשה רק מי שהם בגירים (בני 18 ומעלה) או  תאגיד או גוף 
             משפטי מאוגד על פי דין. הצטרפות כפעיל מורשה טעונה אישור החברה.
4.3.      הפעיל המורשה מתחייב למסור לחברה פרטים ונתונים נכונים ומדויקים בהתאם לדרישתה, 
            ככל שהפרטים המבוקשים על ידיה ואינם עומדים בסתירה  לחובת סודיות על פי דין. החברה רשאית 
             לדרוש מפעיל מורשה פוטנציאלי הבהרות ונתונים נוספים. 
4.4.     החברה רשאית להתנות קבלת משתמש כפעיל מורשה בהעברה של מינימום הצעות קניה או 
            מכירה לאתר, בכמות שתיקבע מעת לעת. 
4.5.     החברה רשאית ביום מסוים להקפיא פעילותו של פעיל מורשה אם לא העביר את כמות המינימום 
            היומית עליה התחייב.
4.6.     החברה רשאית להקפיא פעילותו של פעיל מורשה אם התקבלו אצלה תלונות בקשר לאמינותו או
            רצינות ההצעות שפרסם באתר.
4.7.     עם אישורו כפעיל מורשה, יקבל הודעה על כך בכתובת הדואר אלקטרוני שמסר לחברה. 
            לאחר אימות ההודעה יהיה הפעיל המורשה רשאי לפעול באתר באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני 
            שמסר והסיסמה שבחר בעת הרשמתו. 
4.8.     הפעיל המורשה רשאי לשנות מעת לעת את הסיסמה שבחר.
4.9.     החברה רשאית שלא לקבל משתמש כפעיל מורשה, והיא רשאית בכל עת לבטל  או להגביל 
             הרשאה של פעיל מורשה להציג הצעות באתר, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 5.      פעילות האתר - כללי
5.1.     האתר כולל הצעות קניה ומכירה של ניירות ערך כהגדרתם לעיל.
5.2.     לעיני צופה שאינו מורשה יוצגו פרטי ההצעות שבתוקף המוצגות באתר, ללא כמות ע.נ.
            וללא אפשרות ליצור קשר עם בעל ההצעה.  
5.3.     לעיני פעיל מורשה יוצגו כל ההצעות שבתוקף המוצגות באתר, כולל כמות ע.נ. וכן אפשרות 
            ליצירת קשר באמצעות מערכת הצ’ט באתר.
5.4.     התקשורת בין הפעילים המורשים לבין עצמם תיעשה באמצעות מערכת הצ’ט באתר. 
5.5.      הצעות המועברות לאתר עשויות להיות מוצגות באיחור של עד מספר דקות.
5.6.     שערי הבורסה וכן אחוזי השינוי מהבסיס מוצגים באתר באיחור של כ-20 דקות. ידוע לפעיל
           המורשה כי מקורם של שערי  הבורסה במערכת חיצונית בבעלות צד שלישי, וכי החברה אינה אחראית 
            לנכונותם, דיוקם וקצב עדכונם.

 6.     העברת הצעות לאתר; שינוי הצעות קיימות 
6.1.     הצעת מכירה או קניה של ניירות ערך מטעם פעיל מורשה תכלול את הפרטים הבאים:
             -          שם נייר הערך;
             -          סוג הפעולה: קנייה / מכירה;
             -          שער ההצעה (ניתן לבחור בשער קבוע, בשער משתנה ביחס לשער הבורסה 
                        או לבקש הצעות במחירי השוק);
             -          כמות ע.נ. המוצעת;
             -          תוקף ההצעה: תאריך ושעה (כל הצעה תבוטל אוטומטית לאחר המועד האחרון);
6.2.     הצעה שלא תכלול את שם נייר הערך, סוג הפעולה, וכמות ההצעה, לא תפורסם באתר. 
6.3.     אין להעביר לאתר הצעות פיקטיביות.
6.4.     אין להעביר לאתר יותר מהצעה אחת בנייר ערך מסוים, באותו סוג פעולה, בו זמנית. 
6.5.     כל פעיל מורשה המבקש לשנות את הצעתו או לבטל אותה, רשאי לעשות כן בכל עת.
6.6.     בהעברת הצעה לאתר מצהיר הפעיל המורשה כי בכוונתו לבצע את ההצעה שפרסם.
6.7.     החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לפעיל מורשה בהצעה לביצוע עסקה 
            בתיווך החברה, ולהעביר לפרסום באתר הצעות שנמסרו לה על ידי פעילים מורשים ועל פי 
            הוראותיהם. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לפרסם באתר הצעות שהועברו אליה כאמור 
            במועד כלשהו או בכלל.
6.8.     החברה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש או למכור ניירות ערך בבורסה לצורך ביצוע עסקה 
           עם פעיל מורשה ו/או צופה. 
6.9.      ידוע לפעיל המורשה כי לקבוצת מאה או ללקוחותיה עשוי להיות מעת לעת עניין בניירות ערך
           המוצגים באתר. 
6.10.  חברה מצהירה כי היא אינה מנהלת תיקים, קופות או קרנות.

7.     שירות חדר מסחר לפעילי אינטרנט
7.1.     צופה שאינו מורשה יוכל להשתמש בשירותי חדר המסחר לפעילי אינטרנט, במצב זה תשמש
            החברה או מי מטעמה כגורם מתווך בין הצופה לבין צופים או פעילים מורשים אחרים 
             וצדדים שלישיים אשר יהיו מעוניינים להתקשר בעסקה. בתמורה לשירותי התיווך תהיה החברה 
             זכאית לקבלת דמי תיווך הנובעים מהפרש בין מחיר קנייה למחיר מכירה. 
7.2.     במידה ופעיל מורשה יבקש להימנע מפרסום הצעתו ולקבל את פניות המעוניינים, יוכל אף הוא 
            לפעול באמצעות חדר מסחר לפעילי אינטרנט. בתמורה לשירותי התיווך תהיה החברה זכאית 
            לקבלת דמי תיווך הנובעים מהפרש בין מחיר קנייה למחיר מכירה. 
7.3.     מובהר כי בכל מקרה, האחריות להתקשרות בעסקה ולביצועה תחול על הפעיל המורשה, 
            והחברה או מי מטעמה לא תהיה אחראית להתקשרות בעסקה, ביצועה או המו"מ לכריתתה.

 8.     אחריות הפעיל המורשה, הצהרותיו והתחייבויותיו
8.1.     הפעיל המורשה מצהיר בזאת כי ידוע לו שהשימוש באינטרנט כרוך בסיכונים, הן בשל  הטכנולוגיה 
            הכרוכה בכך והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
8.2.     הפעיל המורשה מתחייב לעשות שימוש במערכת בהתאם לכל דין לרבות תקנון זה או מכוחו, ולא להפר, 
          בין במישרין ובין בעקיפין, הוראות כל דין, לרבות  הוראות או הנחיות הבורסה או מסלקת הבורסה.
8.3.     פעיל מורשה אינו רשאי לפרסם באמצעות האתר הצעה למכירת ניירות ערך בשיעור העולה על יתרת 
          החזקותיו  באותו נייר ערך (שורט). 
8.4.     ידוע לפעיל המורשה כי השירותים המוצעים באתר לפעילים מורשים על פי תנאי תקנון זה מוצע לפעיל 
          המורשה ולמורשים מטעמו  בלבד. הפעיל המורשה לא יאפשר שימוש מכל סוג ומין שהוא, בין בתמורה 
            ובין שלא בתמורה, למי שאינו בגדר הפעיל המורשה או מורשה מטעמו. 
8.5.     הפעיל המורשה בלבד ישא באחריות להצעות שנמסרו על ידיו או על ידי המורשים מטעמו ו/או לאלה 
          שנכנס ו למערכת בשם המורשים מטעם הפעיל המורשה, לרבות הצעות שאינן שלמות והצעות הכוללות 
           טעויות סופר. 
8.6.     האחריות הבלעדית והמלאה להתקנה, הפעלה ותחזוקה של המכשיר באמצעותו מחובר הפעיל 
          המורשה  למערכת והתאמתו למערכת, חלה על הפעיל המורשה. 
8.7.     הפעיל המורשה מוותר על כל תביעה לפיצוי או שיפוי מהחברה ופוטר את החברה מכל נזק או הוצאה
           העלולים להיגרם כתוצאה מפעולה כלשהי של  החברה או מי מטעמה. 
8.8.     ידוע לפעיל המורשה כי האתר משמש כלוח מודעות בלבד וכי ההצעות המתפרסמות בו אינן מחייבות את
           הפעיל המורשה שפרסם אותן. זאת, על אף שבעצם הגשת הצעה לפרסום מצהיר פעיל מורשה 
           המפרסם הצעה כי ההצעה אינה פיקטיבית וכי בכוונתו לבצע את ההצעה שפרסם. 
8.9.     ידוע לפעיל המורשה כי המידע לגבי ההצעות המתפרסמות באתר נשאר בידי החברה, 
           למעט תוכנן של שיחות הצ'ט.  

9.     מעמד החברה וסמכויותיה
9.1.     החברה לא תהא אחראית לתוכן ההצעות, הכמויות והמחירים ו/או לנכונות, דיוק, אמינות, מהימנות, 
             זמינות של תכנים המוצגים באתר, ואינה אחראית לשגיאות, טעויות, הטעיות שעלולות להיגרם 
             מהעברת הודעות לאתר, וכן אינה אחראית לכל פעולה, מחדל, אובדן או נזק מכל סוג שהוא העלולים 
             להיגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או בהסתמך על המוצג באתר.
9.2.     החברה רשאית להשהות העברת הצעה מטעם פעיל מורשה, לפי שיקול דעתה, לצורך בירור פרטי 
           הצעה עם הפעיל המורשה מעביר ההצעה. 
9.3.     החברה רשאית לבטל הצגתה של הצעה באתר אם לדעת החברה, על פי שיקול דעתה המוחלט, 
           ההצעה אינה סבירה או אינה מתאימה או ראויה להיות מוצגת באתר. 
9.4.     החברה לא תהא אחראית לכל נזק או  הוצאה שייגרמו לפעיל מורשה, ככל שייגרמו, עקב הפרסום 
            באתר או עקב ביצוע עסקה או אי ביצועה, והפעיל המורשה פוטר את החברה מאחריות לכל נזק או 
            הוצאה כאמור. 
9.5.     החברה רשאית לפנות לפעיל מורשה באמצעות האתר במטרה לנהל משא ומתן  ולסייע לפעילים 
            המורשים  לבצע עסקאות. 
9.6.     החברה רשאית לעדכן את התקנון מעת לעת באמצעות הודעה מראש באתר. 
           באחריות  הפעיל המורשה להתעדכן בתקנון בכל עת. 
9.7.     אם תאלץ החברה לבצע פעולות אחזקה או לפעול לתיקון תקלות, הדבר יעשה תוך מאמץ  ין את 
            הפגיעה בפעילים המורשים למינימום ההכרחי. 
9.8.     הפעיל המורשה מודע לכך שהחברה אוגרת ושומרת את הצעותיו, והיא תהיה רשאית לפנות אליו 
           באמצעות פרטי הקשר שמסר לחברה בקשר אליהן. 
9.9.     החברה רשאית לדרוש מהפעיל המורשה בכל עת הבהרות בקשר עם הצעתו.                                                                                                       

10.     דמי מנוי/תשלומים לחברה 
10.1.     עד להודעה אחרת, השימוש באתר אינו כרוך בתשלום. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות 
              לגבות בעתיד דמי שימוש באתר/דמי מנוי. 
10.2.     אם וכאשר תחליט החברה על גביית דמי מנוי – תודיע על כך החברה מראש לכל הפעילים המורשים 
             הרשומים באתר. 

11.     תקופת ההתקשרות
11.1.     תקופת ההתקשרות תחל במועד בו קיבל הפעיל המורשה הודעה על אישור רישומו כפעיל מורשה 
              באתר, ותסתיים במועד בו תופסק ההתקשרות על ידי מי מהצדדים. 
11.2.     כל צד רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת בהודעה בכתב או בדואר אלקטרוני שתימסר למשנהו. 
11.3.     החברה רשאית לבטל מנוי או לחסום כניסת פעיל מורשה לפי שיקול דעתה המוחלט וללא  צורך במתן 
              הודעה מראש. ביטול המנוי או מניעת כניסת פעיל מורשה  לאתר כאמור לא יהוו הפרת חוזה ולא יטילו 
              על החברה אחריות כלשהי לנזקים ו/או להפסדים כלשהם שיגרמו עקב כך לפעיל המורשה. 


 12.     שימוש באתר 
12.1.     החברה מבהירה ומדגישה כי לפעילות בנכסים פיננסיים בכלל ולביצוע עסקות בניירות  ערך מחוץ 
               לבורסה בפרט נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת. השירות המוצע על ידי החברה באמצעות האתר 
               אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, החזקה או למכירה של נכסים פיננסיים כלשהם. 
               אין השירות מהווה ייעוץ להשקעה והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של הפעיל המורשה 
               או מתן יעוץ מקצועי לרבות על ידי יועץ השקעות מוסמך, בהתחשב בצרכי הפעיל המורשה. 
               פעיל מורשה הפועל באמצעות האתר ישא באופן בלעדי באחריות המלאה לשיקולים, לפעולות 
               ולתוצאות פעולותיו בהסתמך על נתונים המופיעים במערכת. 
12.2.     אין באמור באתר ובמידע המופיע בו, לרבות בתקנון זה, משום מתן יעוץ מקצועי, הצעה, שידול או יעוץ 
               לביצוע עסקות או בדבר כדאיות ההשקעה בניירות ערך כלשהם, ו/או משום הצהרה או מצג של 
               החברה לפיהם השירות המוצע באתר עונה לצרכיו של הפעיל המורשה או מתאים למטרה כלשהי 
               ממטרות הפעיל המורשה. החברה אינה אחראית להתאמת האתר לצורכי הפעיל המורשה וליכולתו 
               לעשות שימוש בו, ואינה מתחייבת כלפי הפעיל המורשה כי יפיק תועלת מסחרית או כל טובת הנאה 
               מהשימוש באתר. 
12.3.     השירותים המוצעים באמצעות האתר אינם מהווים הצעה להתקשרות עם החברה ו/או התחייבות 
               להתקשרות מטעם החברה. ההתקשרות בין החברה לפעיל מורשה כלשהו כפופה לשיקול דעתה 
               הבלעדי והמוחלט של החברה, ובכפוף לתנאי ההתקשרות שיהיו נהוגים בחברה מעת לעת. 
12.4.     החברה וספקי המידע לרבות מי מהם או מטעמם, אינם אחראים לזמינות המידע, לתוכן, לצורה 
               ולדיוק הנתונים, לליקוי בדרך העברתו או בתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב 
               החברה לנתונים המתקבלים אצל הפעיל המורשה. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, 
               הוצאה או רווח נמנע, העלולים להיגרם לפעיל המורשה, במישרין או בעקיפין, עקב ו/או בקשר עם 
               התכנים באתר או השימוש בו, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מאחד האירועים ו/או 
               הגורמים הבאים: 
12.4.1.     איחור, ליקוי ו/או עיכוב בקבלת מידע או בהעברת נתונים.
12.4.2.     שימוש ביישומי תוכנה שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר.
12.4.3.     שיבוש, לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק, או חוסר עדכון של תכנים באתר כתוצאה משיבוש ו/או תקלה
                 באמצעי תקשורת, החומרה או התוכנה במחשב הפעיל המורשה, החברה,הבורסה או מכל סיבה 
                 אחרת.
12.4.4.     חשיפה וגילוי מידע בקשר עם הפעיל המורשה לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש הפעיל המורשה
                באתר ו/או  מכניסתו אליו. 
12.5.     הפעיל המורשה אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה באתר. האתר  בכללותו 
               לרבות השירותים והתכנים המצויים בו, התוכנה עליה מבוסס האתר וכן כל התכנים שהגישה אליהם 
               נעשית באמצעות האתר, עומדים לרשות הפעיל המורשה כמות שהם ("AS IS"). 
               לפעיל המורשה  לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים 
               והתכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיו, או התגובות שיעורר הפרסום באתר. 
              השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הפעיל 
              המורשה. 
12.6.     החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר - תוכנם, מהימנותם, דיוקם, 
             אמינותם והשפעתם על המחשבים של הפעילים המורשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, 
              אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו 
              לפעיל מורשה או לכל צד שלישי בשל הצעות באתר, שימוש בתכנים המתפרסמים באתר או הסתמכות 
              על מידע ו/או חומר ו/או שירותים כלשהם שמקורם בקישוריות או מאגרי מידע חיצוניים. 
              על הפעיל המורשה חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן. 
12.7.     ידוע לפעיל המורשה כי האתר עשוי לכלול גם קישורים ((links לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים. 
              מובהר כי הקישורים נועדו לנוחיות הפעיל המורשה בלבד, ואין החברה אחראית לתוכנם של אתרים 
              אלה, מהימנותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם 
              באחריות הפעיל המורשה בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר 
              זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.
12.8.     הפעיל המורשה מאשר כי האמור לעיל ידוע לו וכי הוא מוותר על כל טענה או תביעה נגד החברה ביחס
              לאמור לעיל.

13.     זכויות באתר 
13.1.     כל הזכויות באתר ובכל תוכנה הקיימת ו/או שפותחה ו/או שתוכננה עבור החברה בקשר  עם האתר 
              הן בבעלותה הבלעדית והמלאה של החברה. 
13.2.     החברה וספקי המידע לרבות מי מהם או מטעמם, אינם אחראים לזמינות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק 
               הנתונים, לליקוי בדרך העברתו או בתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב
              החברה  לנתונים המתקבלים אצל הפעיל המורשה.
13.3.     הפעיל המורשה מאשר כי האמור לעיל ידוע לו וכי הוא מוותר על כל טענה או תביעה נגד החברה ביחס
             לאמור לעיל.

14.     זכויות בתכנים באתר
14.1.     כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בחברה או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים,
              זכויות הפצה  וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה.
              מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות 
              במלואן לחברה.
14.2.     התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של הפעיל המורשה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו,
              לרבות שימוש מסחרי. אין  להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך 
               הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. 
14.3.     כל ההצעות המועברות לאתר הן באחריותם המלאה והבלעדית של כותבי ההצעות ו/או מעביריהן.

15.     פרסומות ומידע מסחרי
15.1.     באתר עשויים להיכלל תכנים המהווים פרסומות ומידע פרסומי, מטעמם של מפרסמים שונים.
15.2.     החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומות והמידע הפרסומי שבאתר, והאחריות הבלעדית לתוכנם 
              חלה על המפרסמים. אין בהצגתם באתר משום המלצה או עידוד לרכישת שירותים או מוצרים 
              המפורסמים באתר. 

16.     סמכויות החברה וזכויותיה 
16.1.     החברה רשאית לסגור את האתר, להפסיק את השירותים הניתנים באמצעותו, כולם או חלקם, 
               ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, 
               וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש לפעיל המורשה באופן אישי, אלא באמצעות הודעה שתפורסם
              באתר 7 ימים מראש. לפעיל המורשה לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר 
              לאמור לעיל. 
16.2.     החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או 
             יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה
              או בקווי תקשורת, אצל החברה או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית
              לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצ"ב שייגרמו למשתמש המורשה עקב כך.
16.3.     החברה אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי.
16.4.     החברה תמנע ככל האפשר ממסירת  פרטים אישיים של פעיל מורשה לצדדים שלישיים, אלא אם 
               החברה תהא חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגד ההליכים 
               משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של הפעיל המורשה. במקרה זה תהא החברה רשאית 
               למסור את פרטי הפעיל המורשה לצד הטוען כי נפגע מפעולת הפעיל המורשה או בהתאם להוראות 
               צו שיפוטי. 
16.5.     החברה רשאית להשתמש בפרטי  פעיל מורשה לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, וכן לצורך
               יצירת קשר עם הפעיל המורשה. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות פעיל מורשה
               אופן אישי, אלא אם ייתן הפעיל המורשה  את הסכמתו לכך. 
16.6.     הפעיל המורשה ישפה את החברה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה 
            (להלן בסעיף זה: "נזק") שיגרמו לחברה כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, 
            על ידי הפעיל המורשה או מי מטעמו. כן ישפה הפעיל המורשה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי
            מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג' 
            כלשהו נגד החברה או מי מהמנויים לעיל, בקשר עם שימוש באתר על ידי הפעיל המורשה.

17.     שונות
17.1.     רישומי החברה בקשר עם פעולות האתר וכן בדבר תוכנן או מועדן של הוראות או  הצעות שיועברו 
               שלא באמצעות האתר, לרבות באמצעות הטלפון, לרבות בקשר עם שער או כמות ניירות ערך לביצוע
               עסקה, ישמשו הוכחה לכאורה לאמור בהם. 
17.2.     ארכה או הימנעות מצד החברה מפעולה או משימוש בזכויותיה אינה מהווה ויתור על זכויותיה לפעול 
               לפי תנאי התקנון ו/או הדין כלפי המשתמש המורשה.
17.3.     תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצוי באתר ובמקרה של 
אי               התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה.
17.4.     החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. 
               החברה תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.
17.5.     על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה
             והשימוש באתר הנו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. 
 

בהירשמי לאתר אני מסכים להוראות ומתחייב לפעול על פיהן